Postup prihlásenia v školskom roku 2017/18

MIESTO?: na jednotlivé krúžky sa môžte prihlásiť osobne v kancelárii na Pivovarskej 3, Žilina.                        

KEDY?:  denne od 8:00 do 17:30 (aj počas šk. roka)

Krúžková činnosť začína 2.10.2017.

                                !!!POZOR ZMENA!!!

Niektoré krúžky sa presunú z Pivovarskej 3 na Oravskú 11. Pri každom krúžku v harmonograme  bude informácia, kde bude krúžok prebiehať.


 

                        ??? AKO PLATIŤ ZA KRÚŽKY ???

Platbu je možné zrealizovať dvoma spôsobmi:

  • platba v hotovosti (v kancelácii SCVČ na Pivovarskej 3, Žilina),
  • bezhotovostne ( č.ú. 4017522954/7500)

Členský poplatok za jednotlivé krúžky  je možné uhradiť v jednej alebo v dvoch splátkach :

  • prvá splátka musí byť uhradená najneskôr do 31.10.2017,
  • druhá splátka najneskôr do 31.1.2018.

V prípade odhlásenia sa z krúžku, počas šk.roka, sa poplatok nevracia.

Krúžky počas školských prázdnin neprebiehajú.


 

© 2008 created by KAPA Studio | Všetky práva vyhradené pre www.zirafa.sk